STAR FM EVENT

.:: กติกา ::.

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมกิจกรรมลงทะเบียนผ่านทาง WWW.STARFMTHAILAND.COM

 2. ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล รวมทั้งหมด 5 รางวัล

 3. ระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562

 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ WWW.STARFMTHAILAND.COM

 5. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับของรางวัลให้ทราบอีกครั้ง
  หากไม่มารับของรางวัลตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

 6. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
  ที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมาใช้สำหรับติดต่อขอรับของรางวัล
  หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

 7. ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

 8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ
  (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ
  ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดไว้ทุกประการ

 10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล
  หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
  ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  และไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

 11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ

 12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าGAMES & PRIZES